PÖH Zorunlu Hizmet Süresi Uzatıldı

Merhaba Sevgili Polis Adayları,

Bildiğiniz üzere PÖH zorunlu hizmet süresi 10 yıl idi. 10 yılı doldurmadan branştan çıkılmıyordu. Bu 10 yıllık süre branşlı personele yapılan düzenlemeler sonucu değiştirilmiştir.

Yapılan değişiklikte önemli noktalar şu şekildedir:

– Bir polis memurunun, meslek yaşamı boyunca en fazla 3 branş kursu alabileceği yönündeki sınırlama kaldırıldı.

– Branşa aktarmada, elektronik ortamda sınav yapılması şartı kaldırıldı. Branş kursunu başarıyla bitirenler arasından branş komisyonu seçme yapacak.

– Özel harekat branşında görevlendirilmek için en az bir yıl polis olarak çalışmak şartı kaldırıldı

– Hizmet içi eğitim, yurt içi ve yurt dışı eğitim, tedavi ve misyon koruma görevi nedenleriyle geçirilen süreler; branştan çıkarma kararına esas “branştan uzakta kalınan sürelerde” değerlendirilmeyecek.

– Branştan ayrılanların eski branşlarına dönmesine dair yeni düzenlemeler yapıldı. Branş dışında bir süre çalıştığı için branştan çıkarılanlar ile haklarında idari ve asayişle ilgili zorunlu durumların ortaya çıkması nedeniyle çıkarma kararı alınanlar, bir defaya mahsus olmak üzere eski branşına aktarılabilecek.

– Polis eğitim merkezlerindeki eğitim sırasında özel branş kursu görüp branşta çalışmaya başlayanların zorunlu çalışma süresi 10 yıldan 15 yıla çıkarıldı.

YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN KARŞILAŞTIRMALI MADDE TABLOSU

ESKİYENİ
e) Branşlı Personel: Genel Müdür onayı ile oluşturulan branşlarda çalıştırılmak üzere branş kursu verilereksertifikalandırılan ve branşa aktarılan personeli,“e) Branşlı Personel: Genel Müdür onayı ile oluşturulan branş ile ilgili kursu alarak sertifikalandırılan ve branşa aktarılan personeli,”
Branş kursları ve sertifika verilmesiMadde 7 – (1) Branşlı personel sıfatının kazanılabilmesi için ilgili branş kursunun görülmesi ve başarı ile bitirilmesi zorunludur. Hangi kursların branşa aktarmaya esas teşkil edeceği branş yönergelerinde belirlenir ve kurum içi web sayfasında yayımlanır. Branş komisyonlarınca ilgili branşın yönergesinde sayılan nitelikleri taşıyan personelden; genel hizmet statülü olanlar ya da başka bir branşa sahip olup da bulunduğu branşın komisyonunca kursa katılması uygun görülenler branş kursuna çağrılabilir.
(2) Bir personel meslek yaşamı boyunca branşa aktarmaya esas teşkil edecek en fazla üç kurs alabilir.

(3) Kurs bitimi yapılan sınavda başarılı olan personele sertifika verilir. Kursa katılan fakat kursa sağlık nedenleriyle devam edemeyeceği sağlık raporu ile sabit olanlar veya idarece kabul edilebilecek bir mazereti nedeniyle devam edemeyenler açılacak ilk kursa çağırılır. Bu süre zarfında başka bir kursa katılarak branşlı personel sıfatını kazanırsa tamamlayamadığı kursla ilgili hak talebi düşer; ancak bu maddenin birinci ve ikinci fıkra hükümleri saklıdır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.”(1) Branşlı personel sıfatının kazanılabilmesi için ilgili branş kursunun görülmesi ve başarı ile bitirilmesi zorunludur. Hangi kursların branşa aktarmaya esas teşkil edeceği branş yönergelerinde belirlenir ve kurum intranet sayfasında yayımlanır. İlgili Daire Başkanlığınca kendi branş yönergesinde sayılan nitelikleri taşıyan personelden; genel hizmet statülü olanlar ya da başka bir branşa sahip olup da bulunduğu branşın komisyonunca kursa katılması uygun görülenler branş kursuna çağırılabilir.”“(2) Branşlı olduğu halde başka branş kursu gören personel, fiilen kurs gördüğü branş birimlerinde çalışması halinde talebi aranmaksızın çalıştığı branşlı Daire Başkanlığı tarafından eski branşından çıkartılması için ilgili Daire Başkanlığına talepte bulunulabilir.”
Branşa aktarma
Madde 9 – (1) Branşa aktarılacak personelde aşağıdaki şartlar aranır;
a) Son üç yıl içerisinde; kademe ilerlemesinin durdurulması veya ikiden fazla aylık kesimi cezası almamış olmak,
b) Personelin kendisinin belirleyeceği daha önce çalıştığı veya halen çalışmakta olduğu en az iki amirinin; liyakat, mesleki ehliyet, başarı ve işe uygunluk yönünden yazılı veya elektronik ortamda olumlu görüşünü almış olmak,
c) Eğitim Dairesi Başkanlığınca yapılacak/yaptırılacak elektronik ortamdaki sınavda, ilgili branşlı daire başkanlığının belirlediği taban puanı almış olmak,
ç) İlgili branşlı daire başkanlığınca gerekli görülmesi halinde branşın gerektirdiği bilgi, beceri, yetenek ve motivasyonu ölçmeye yönelik yazılı, sözlü veya elektronik ortamda yapılacak sınavlardan başarılı olmak,
d) Aktarılacak branşla ilgili kursu başarı ile bitirmek.
(2) Sınavda başarılı olanlar arasından ilgili branş komisyonunca belirlenen ve branştan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı tarafından uygun görülerek Personel Dairesi Başkanlığına bildirilenler, personelden sorumlu Genel Müdür Yardımcısının uygun görüşü ve Genel Müdürün onayı ile branşa aktarılır. Genel Müdüre doğrudan bağlı branşlı daire başkanlıkları için branşa aktarma işlemi ilgili daire başkanının uygun görüşü ve Genel Müdürün onayı ile gerçekleştirilir.
(3) Branşla ilgili kurs bitiminde başarılı olan personel, branş komisyonunda değerlendirmeye alınmadan önce ilgili daire başkanlıklarınca hazırlanacak branş yönergelerinde belirtilecek süre kadar branşla ilgili birimlerde belirli süre istihdam edilebilir. Bu süreçte personelin branşa aktarılmasına esas olmak üzere; işe uygunluğu ve adaptasyonu hakkında tavsiye niteliğinde değerlendirme raporu hazırlanabilir.
(4) Emniyet hizmetleri sınıfına ilk defa atanan personel fiili olarak bir hizmet yılını doldurmadan önce branşa aktarılmaz.
(5) Bir personel aynı anda iki branşlı olamaz.
(6) Havacılık, özel harekat, bomba uzmanı ve trafik branşları için birinci fıkrada belirtilen şartlardan hangisi veya hangilerinin aranmayacağı Personel Dairesi Başkanlığının uygun görüşü alınarak ilgili daire başkanlıklarının branş yönergelerinde düzenlenir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.”(2) Branş kursunu başarıyla bitirenler ile 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre tekrar branşa aktarılacaklar arasından ilgili branş komisyonunca belirlenen ve branştan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı tarafından uygun görülerek Personel Dairesi Başkanlığına bildirilenler, personelden sorumlu Genel Müdür Yardımcısının uygun görüşü ve Genel Müdürün onayı ile branşa aktarılır. Genel Müdüre doğrudan bağlı branşlı daire başkanlıkları için branşa aktarma işlemi ilgili daire başkanının uygun görüşü ve Genel Müdürün onayı ile gerçekleştirilir.”“(4) Emniyet hizmetleri sınıfına ilk defa atanan personel fiili olarak bir hizmet yılını doldurmadan önce branşa aktarılmaz. Ancak özel harekat branşında görevlendirilecek personel için bu fıkra hükmü uygulanmaz.
Branştan çıkarma
Madde 10- (3) Personelin branştan çıkarılmasında aşağıdakilerden herhangi birinin varlığı aranır;
a) İlgili branş yönergesinde belirlenen branşa aktarmaya esas şartlardan herhangi birini yitirenler,
b) Personelin çalıştığı hizmette verimli olamayacağı veya hizmeti olumsuz etkilediği bilgi ve belgelerle anlaşılanlar,
c) Adli ve/veya idari bir suçtan dolayı ceza almış olanlardan çalıştığı branşta verimli olamayacağı anlaşılanlar,
ç) Birinci yazılı ikazı aldığı tarihten itibaren bir yıllık süre içerisinde ikinci kez yazılı ikaz edilenler,
d) Polis-halk ilişkilerinde olumsuz tutum ve davranışlar sergilediği bilgi ve belgelerle anlaşılanlar,
e) İlgili branş yönergelerinde belirlenen süre kadar branşı dışında çalışanlar,
(5) Branşa esas yönergelerde belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla branş komisyonu kararı aranmaksızın;
a) Kesintisiz olarak üç yıl boyunca branşı dışında görevlendirilenler,
b) Başvuru tarihi itibariyle polislik mesleğinden ayrılması nedeniyle en az iki yıl süreyle ayrı kalanlardan mesleğe geri dönecek olanlar,
ilgili branşlı daire başkanlıklarının Personel Daire Başkanlığına her yıl Şubat ayına kadar yapacakları bildirimle veya Personel Daire Başkanlığı tarafından yapılan doğrudan değerlendirme ile durumları tespit edilenler Personel Dairesi Başkanlığınca re’sen branştan çıkarılır.

(6) Hizmet içi eğitim, yurt içi ve yurt dışı eğitim, tedavi ve misyon koruma görevi nedenleriyle geçirilen süreler bu maddenin beşinci fıkrası kapsamında değerlendirilmez.
(7) İdari ve asayişle ilgili zorunlu durumların ortaya çıkması halinde personelin branştan çıkarma işlemi yukarıdaki şartlar aranmaksızın Genel Müdür tarafından re’sen yapılabilir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.”(6) Hizmet içi eğitim, yurt içi ve yurt dışı eğitim, tedavi ve misyon koruma görevi nedenleriyle geçirilen süreler bu maddenin üçüncü fıkrasının (e) bendi ve beşinci fıkrası kapsamında değerlendirilmez.”
Branştan ayrılan veya branştan çıkarılan personelin durumuMadde 13 – (1) Branştan ayrılan ya da çıkarılan personel genel hizmet statüsünde istihdam edilir. 10 uncu madde gereğince branştan çıkarılanlar bir daha aynı branşa aktarılamaz. Bu hüküm, 10 uncu maddenin 5 inci fıkrasının (a) bendi gereğince branştan çıkarılanlar hakkında uygulanmaz.
(2) 12 nci madde gereğince branştan ayrılanlar ise bir defaya mahsus olmak üzere branş yönergelerinde daha az bir süre belirtilmediği takdirde branştan ayrıldığı tarihten itibaren en geç üç yıl içerisinde eski branşına aktarılmak isteyebilir. Bu durumdaki personelin değerlendirilmesi ilgili branş komisyonunca yapılır ve branşa aktarılması 9 uncu maddede belirtilen usule göre yapılır. Buna ilişkin süre ve diğer kıstaslar branş yönergelerinde düzenlenir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.”MADDE 13 – (1) Branştan ayrılan ya da çıkarılan personel genel hizmet statüsünde istihdam edilir. 10 uncu madde gereğince branştan çıkarılanlar bir daha aynı branşa aktarılamaz. Ancak bu hüküm, 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (e) bendi, beşinci fıkrasının (a) bendi ile yedinci fıkrası gereğince branştan çıkarılanlar hakkında uygulanmaz.(2) 12 nci madde, 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (e) bendi, beşinci fıkrasının (a) bendi ile yedinci fıkrası gereğince branştan ayrılanlar ise bir defaya mahsus olmak üzere eski branşına aktarılmak isteyebilir. Bu durumda olan personelden fiilen branşlı birimlerde görevli olanlar, talebi aranmaksızın branş komisyonunca branşa aktarılabilir.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrası kapsamındaki personelde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlardan sadece (a) bendi aranır ve personelin değerlendirilmesi ilgili branş komisyonlarınca yapılır. Talebi branş komisyonunca uygun görülen personel 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen usule göre branşa aktarılır.”

Hizmet öncesi branş eğitimleri
Madde 15/A –
(1) Hizmet öncesinde polis eğitim ve öğretim kurumlarında branşa aktarmaya esas özel alan eğitimi verilmesi halinde, eğitimi başarıyla bitiren ve eğitim sonu sınavda başarılı olup aday polis memuru olarak Emniyet Teşkilatı kadrolarına atanan personel, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın doğrudan eğitimlerine uygun branşlara aktarılır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen usule göre branşa aktarılan personel, idare tarafından görülen lüzum üzerine yapılan branştan çıkarma işlemi hariç, 10 yıl süre ile branştan ayrılamaz. 10 yıl süre dolmadan branştan çıkartılan personel, kalan süreyi çevik kuvvet birimlerinde tamamlar.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “10 yıl” ibareleri “15 yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

Fırat Kalkanı için 450 Suriyeli Polis Eğitildi

Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında Suriye’de terör örgütlerinden arındırılan bölgelerdeki güvenliği Türk polisinin eğittiği Suriyeli güvenlik güçlerinin sağlayacağı belirtildi. Fırat Kalkanı için 450 Suriyeli Polis Eğitildi.

Yeni Şafak’ın haberine göre, Türk polisi, Suriyelileri güvenlik çalışmaları kapsamında eğitiyor. Mersin’de ilk etap olarak 450 Suriyeliye polislik eğitimi verilirken, programın tamamlandığı ve grubun Suriye’ye hareket edeceği belirtildi.

​Habere göre, çalışmaların sürmesi ve eğitilen Suriyeli polis sayısının 5 bine kadar çıkarılması hedefleniyor.

Fırat Kalkanı için 450 Suriyeli Polis Eğitildi

Öte yandan TSK’nın kontrolü sağladığı Cerablus’ta da benzer bir eğitim programı gerçekleştirildiği, IŞİD’den alınan bölgelere geri dönüşleri hızlandırmak ve sivillerin güvenliğini sağlamak üzere ‘güvenli bölge polisleri’ için eğitim çalışmalarında sona gelindiği belirtildi.

Mavi üniforma giyecek olan asayiş güçlerinin ilk aşamada Cerablus’ta göreve başlayacağı aktarıldı.

Haber Videosu :

Şehit Polis Şenali Ocak İzmir’de Defnedildi

Şehit Polis Şenali Ocak İzmir’de Defnedildi. Diyarbakır’ın Sur ilçesinde PKK lılar tarafından düzenlenen bombalı saldırıda polis memuru Şenali Ocak şehit oldu. Şehidin cenazesi İzmir’de defnedildi.

Şehit Ocak için Bostanlı Beşikçioğlu Camisi’nde düzenlenen törene, oğlunun beresini takan baba Mehmet Ali, anne Gönül, eşi Yelda, 2 yaşındaki oğlu Enes Ocak ile İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Baba Mehmet Ali Ocak, 3 oğlunun daha olduğunu ve hepsini polis yapmak için çalışacağını belirterek, “Keşke ben şehit olsaydım.” dedi.

Anne Gönül Ocak, oğluyla en son telefonda görüştüğünü dile getirerek, şunları söyledi:

“Sana çok bağırdım ama sesimi duyamadın. Arkadaşlarını aramışsın, ‘Annemi karşıla’ demişsin. Sağ olsun arkadaşların karşıladı, kendi anneleri gibi bana sarıldılar. Benim yüreğim yandı başka annelerin yüreği yanmasın. Ben oğlumu koklayamadım, Allah başka annelere vermesin. Bu acı sönmez acı. Buradaki ateş sönmez ateş. Bu gözyaşlarımı kimse dindiremez. Kolay bir şey değil, başından geçen bilir. Bu yaşında annesini bırakıp gitti, annesinin yanına bir daha gelmeyecek. ‘Anne üzülme yerim çok iyi, babama da söyle üzülmesin’ diye bana akşam mesaj yazmış, ‘Anne üzülme, ben sana dayanamam’ demiş.”

Okumaya devam et Şehit Polis Şenali Ocak İzmir’de Defnedildi